create a website

ONDERZOEKSDOELEN


Duinen vertegenwoordigen een mozaïek van ecosystemen in verschillende successiestadia: zandduinen, graslanden en uiteindelijk bos. Dit mozaïek van landschappen ondersteunt een hoge biodiversiteit en maakt duinen aantrekkelijk voor bezoekers.
Duinecosystemen zijn echter kwetsbaar en herstel van de natuur in aangetaste gebieden is moeilijk. Duinmanagers ondervinden vaak problemen bij natuurontwikkeling in beschadigde duinen en het verwijderen van ongewenste planten zoals exoten is vaak niet genoeg om de gewenste natuur te herstellen.

In ons onderzoek bekijken we hoe de chemische samenstelling van de bodem, zoals de beschikbaarheid van voedingsstoffen en bodem (micro)organismen de samenstelling van de vegetatie en van insecten die leven in en van de vegetatie beïnvloeden.
De groei planten kan sterk beinvloedt worden door bodemorganismen, maar plantensoorten verschillen sterk in hun afhankelijkhheid van die bodemorganismen en ook in hoe ze de bodemgemeenschap beinvloeden.

Een belangrijke vraag is of we plantengemeenschappen en de bijbehorende diergemeenschappen zoals insecten kunnen herstellen en sturen door de bodem en samenstelling van de microorganismen in de bodem te veranderen?
We introduceren verschillende bodemgemeenschappen in hetzelfde, voorheen aangetaste duingebied en verwachten dat de ecosysteemontwikkeling in deze gedegradeerde bodems afhankelijk zal zijn van het type toevoeging van bodem micro-organismen.

Hoewel ons onderzoek een fundamenteel wetenschappelijk karakter heeft, verwachten we dat de resultaten ook gebruikt kunnen worden voor het vinden van praktische oplossingen voor herstel van biodiversiteit in duinecosystemen. Bijvoorbeeld: hoe kunnen bodems gebruikt worden bij natuurherstel in de duinen en in het beschermen van biodiversiteit zowel van soorten als van landschappen.